โครงสร้างบุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ   
                                                                                            
 
 นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

       
 นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ)


 

นางกรรณิกา โพธิ์กลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ช่วยราชการ)


นางสาวหทัยภัทร ธีนิวงษ์
นักวิชาการพัสดุ
 

 
นางสาวโยษิตา วิชัยขัทคะ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวศรัญญา  รัตนานนท์
ปฏิบัติการเงินและบัญชี
 

นางสาววัลภา รักษาชาติ
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาววัชโรบล ม่วงงาม
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายอานัติ  พุ่มพลัด
ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ฯ
 

 
นางสาวอัมภรณ์  ฝนกระโทก
นักทรัพยากรบุคคล


นายทศพร  ยั่งยืน
ปฏิบัติงานขับรถยนต์


นางศรีวรรณ พรหมเทพ
งานเกษตรขั้นพื้นฐาน
 


นางสาวสมฤดี ไชยพงษ์
ปฏิบัติงานแม่บ้าน 
 

นางสุกันยา วงศ์เจริญ
ปฏิบัติงานแม่บ้าน 
 

นายกฤษชา  จันทร์เหลา 
ปฏิบัติงานขับรถยนต์
 

นายรุ่งอรุณ  จากทัพเนตร
ปฏิบัติงานบริการทั่วไป


นางศรีนวล เมืองสุข
ปฏิบัติงานแม่บ้าน