ยินดีต้อนรับ

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป