ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.๒๕๖๕

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมวิทยาลัยคุณธรรม

สรุปผลการติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อรวบรวมจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของจังหวัดปราจีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการตามแผนทุกปี

คลิกที่นี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม

วิทยาลัยได้กำหนดให้ดำเนินโครงการคนดีศรี ว.อภัยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยก าหนดใช้เกณฑ์การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดปี ๘๐% และจากผลการโหวตของบุคลากรทั้งหมดอีก ๒๐% โดยแบ่งเป็นสายสอน และสายสนับสนุน อย่างละ ๑ คน

คลิกที่นี้

ผลการติดตามการปฏิบัตงิานฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถานบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายตามเอกสารที่แนบ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนะครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์