บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวอัมภรณ์ ฝนกระโทก

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวหทัยภัทร ธีนิวงษ์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวโยษิตา วิชัยขัทคะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศรัญญา รัตนานนท์

ปฏิบัติการเงินและบัญชี

นางสาววัลภา รักษาชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชโรบล ม่วงงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอานัติ พุ่มพลัด

ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ฯ

นางศรีนวล เมืองสุข

ปฏิบัติงานแม่บ้าน

นายทศพร ยั่งยืน

ปฏิบัติงานขับรถยนต์

นางศรีวรรณ พรหมเทพ

ปฏิบัติงานคนสวน

นางสาวสมฤดี ไชยพงษ์

ปฏิบัติงานแม่บ้าน

นางสุกันยา วงศ์เจริญ

ปฏิบัติงานแม่บ้าน

นายสม บัวสูข

ปฏิบัติงานคนสวน

นายธนกร อุทัยรัตน์

ปฏิบัติงานขับรถยนต์