บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                                      

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

 นางสาวอัมภรณ์  ฝนกระโทก

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวหทัยภัทร ธีนิวงษ์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวโยษิตา วิชัยขัทคะ

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวศรัญญา  รัตนานนท์

ปฏิบัติการเงินและบัญชี

นางสาววัลภา รักษาชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชโรบล ม่วงงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอานัติ  พุ่มพลัด

ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ฯ

นางศรีนวล เมืองสุข

ปฏิบัติงานแม่บ้าน

นายทศพร  ยั่งยืน

ปฏิบัติงานขับรถยนต์

นางศรีวรรณ พรหมเทพ

ปฏิบัติงานคนสวน

นางสาวสมฤดี ไชยพงษ์

ปฏิบัติงานแม่บ้าน 

นางสุกันยา วงศ์เจริญ

ปฏิบัติงานแม่บ้าน 

นายสม บัวสูข

ปฏิบัติงานคนสวน

นายธนกร อุทัยรัตน์

ปฏิบัติงานขับรถยนต์