ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

และยุทธศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป